Ett historiskt perspektiv på USA´s krig

Jag var inbjuden att lyssna till en föreläsning i går (onsdag) vid Stockholms Universitet. Professor Fredrik Logevall från USA gjorde en historisk tillbakablick på USA´s krig sedan ett hundra år tillbaka. Huvudämnet var nuvarande presidenten Barack Obama i relation till internationella konflikter. Grundprincipen i tänkandet har alltid varit att lösa problemen med diplomati, förhandlingar och inte med vapenmakt. USA´s ledare inser att det aldrig går att besegra ideologiska motsättningar med våld. Samtidigt har alla drabbats av verkligheten som drivit dem in i krig efter krig. Nu finns risken sedan ”Islamiska Staten” bryter fram, att det här kan bli Obamas ”Vietnam”. Man börjar med angrepp från luften, men tvingas sedan med marktrupper. Det som driver fram eskalering av konflikter är ofta ,media som triggar och dramatiserar och styr, om det inte finns tillräcklig mognad att handla oberoende av åsiktstryck.

Jag är själv en enkel frikyrkopredikant, dessutom pensionär. Men jag tror på dee ideal Jesus givit och då är krig med vapenmakt en helt främmande tanke för en trovärdig kristen mognad.

Jag hade tillfälle att besöka Moskva tillsammans med Roland Nelsson och gemensamt med en broder och vän som i ett skede var utrikesminister i Sovjet-Unionen. Vi mötte politiska ledare i Duman (Parlamentet) och de beskrev hur det ryska folket reagerar när EU och Nato expanderar och motiverar dem själva att förstärka sin vapenmakt.

Världen behöver ledare som har mod att avstå från våld och hot, för att istället ge tid och uthållighet för samtal, mötesplatser. Men det är nog en önskedröm. Samtidigt vet vi att tron på Jesus innebär en framtid när krigsredskap ska smältas ner och formas till jordbruksredskap. Det ska bli frid på vår jord… Jag ser fram mot att Jesus ska komma som Han lovat att snart vara här.

Syftet med allkristen inbjudan till bön

Lovsång som ett uttryck för tillbedjan inför Gud, är det som dominerar i många församlingar. När det fungerar med text och musik som lyfter personligheten till att fokusera i tillbedjan och lovsång, då är det starkt och rikt välsignat.

Stillhet i bön genom liturgiska former som medverkar till det inre lyssnandet med tankens koncentration och andlig mottaglighet, har också stor betydelse i vår stressade och kravfyllda tid. Många tänder ljus, släcker ner elbelysningen, använder rökelse, ikoner och liturgiska tecken (korstecknet) som hjälper den moderna människan att komma inför Gud.

Strategisk bön, målinriktad förbön med syfte att påverka till förändring, medverka till människors omvändelse och omständigheter att komma in under Guds herravälde, det är en form av bön som måste finnas när visionen är att vinna nya medmänniskor till tro, driva ondskan tillbaka, förändra kulturen och lagstiftningen bland beslutande myndigheter m.m.

Strategisk bön med syfte att påverka Rinke, Tensta, Husby, Sundbyberg, sker på söndagseftermiddagarna i höst, från den 2 november, kl. 16.00. Vi samlas i nya, rymliga lokaler vid Rissne Centrum, Kavallerigatan 30 – en minut från T-baneuppgången ”Rissne Centrum” och tio steg från busshållplatsen – så nära!!!

Vår uppgift är att ge ett andligt stöd till den arabiska församlingens mission i Sverige och i Mellersta Östern. Vi ska särskilt be för förföljda kristna i världen. Men vi ska också be målinriktat för enskilda människor, att de ska få vara med om övernaturliga händelser som leder till tro och andlig längtan.

Söndagseftermiddagar kl. 16.00 – en förbönsgudstjänst i Ny Samlingslokal i Rissne Sundbyberg

Vår arabiska församlingsenhet har nu fått kontrakt för att hyra en lokal med kontorsutrymmen och en större samlingslokal. Adressen är Kavallerigatan 30 i Rissne.
Det som motiverar mig att nu vilja ha tid för en regelbunden samling i Rissne på söndagseftermiddagarna, är upplevelsen av ”festivalen” på Järvafältet i augusti månad. Omkring 8000 kom och lyssnade, ganska många tog beslut om att överlämna sina liv åt Gud. Vi tror att det finns många i Rinkeby, Tensta, Husby och Sundbyberg som har en andlig längtan och intresse för de värderingar Jesus representerar. Flera tusen hem i Rinkeby har fått Jesusfilmen på dvd och vi vet att den visas i hemmen.
Missionshistorien och all resultatrik evangelisation förbereds alltid med målinriktad bön. Det vill jag undervisa om och praktisera, när inbjudan ges till den nya lokalen i Rissne. Där finns plats för 75-100 personer.
Strategisk förbönstjänst innebär att skriva ned namnen på dem som bor i bostadsområdena i Rinkeby och Tensta, namnen på butiker, företag etc. och metodiskt lägga fram dem i bön inför Gud. Det här motiverar mig att planera för en regelbunden samlingstid.
Det är också med tanke på hyreskostnaderna för den arabiska verksamheten. Dessutom har underhållet för Merzek Botros personliga ekonomi, nu upphört. ”Troens Bevis” i Norge har regelbundet givit sitt stöd i flera år. Nu har det upphört. Därför ska alla kollekter i Rissne ges till den arabiska församlingens ekonomi.
Min idé är att annonsera ”strategisk bön”. Jag vill ge exempel från Bibelns och väckelserörelsernas erfarenhet. Målmedveten bön har varit drivkraften i alla väckelserörelser som påverkat den andliga utvecklingen.

Så här vill jag annonsera söndagseftermiddagarna från den 2 november kl. 16.00 varje söndag
Stanley Sjöberg med allkristen inbjudan!
För ungdom, yrkesverksamma och äldre, varje söndag kl. 16.00 från den 2 november
Undervisning med exempel. som motiverar målinriktad, strategisk, resultatrik bön. Rapporter från muslimska områden i världen. Strategisk bön för förföljda, fängslade och dömda.
Vägledning till strategisk bön, att påverka människor i vårt närområde privat, på jobbet, genom församlingen.
Ny möteslokal vid Kavallerivägen 30 Sundbyberg, direkt intill (en minuts promenad!) T-baneuppg ”Rissne Centrum” Flera busslinjer. Läs mer på www.webbkyrkan.com

Vi ska tillämpa strategisk bön med stor förväntan

Det är måndag kväll. Jag har något viktigt att berätta. Flera av Webbkyrkans vänner har givit betydande gåvor till pionjärarbetet i både Pakistan och i Indonesien.
Vi har flera kyrkor som byggs i Pakistan. På en sådan plats har muslimerna i området mobiliserat fiendskap och hot om att stoppa de kristna. Platsen heter Burevalla.

På en annan plats visade sig marken vara så besvärlig att bygget försenats och man har tvingats påla djupt för att få en stadig grund. Nu bygger man vidare och sa snart lägga tak till kyrkan. Idag blev jag ombedd att stödja detta med drygt 20.000 kronor.

Våra initiativ med ”webbkyrka” på Internet har redan betydelse och vi får ge ut budskapet om vem Jesus är och vad evangeliets värderingar innebär.
Här i Storstockholm finns några bostadsområden där de flesta innevånare är muslimer! Vi planerar nu en missionsstrategi som i första skedet innebär några månader strategisk bön, då vi samlar in gatuadresser, namn på dem som bor just där och vi ska bedja konkret, målinriktat och sedan ta initiativ till evangelisation.

Jag önskar inför Gud att det ska finnas ett 30-tal vänner eller fler som vill vara med i denna förbönstjänst. Senare i veckan kan jag berätta om var vi får samlas.

Sverige är vårt ”Jerusalem” om vi anknyter till Apostlagärningarna 1:8 där lärjungarna uppmanas att börja i sin hemstad och sedan gå vidare ut i hela världen.
Vi vill vänskap med Sveriges muslimer. De ska förstå att vi stödjer dem som kommit från olika delar av världen och funnit Sverige som tillflyktsort. Vänskap ska öppna för samtal då vi berättar om vem Jesus är och evangeliets värderingar innebär.
Varje söndag ska vi läsa om någon gestalt i Bibeln som ger oss lärdomar om förbönens strategi. Vi ska citera löften som givits och se Guds handlande. Vi ska också hämta inspiration från väckelserörelsernas historia och nutida exempel på vad som händer när nationer berörs av Guds ingripande.
Första söndagen blir den 2 november kl. 16.00
Vänner i olika delar av vårt nätverk kan få regelbundet vara med och om jag får mailadressen så alla hållas informerade.
Hälsningar med tro och förväntan
Stanley Sjöberg

Vi ber för alla som drabbas av ”Ebola” epidemin och av IS i Mellersta Östern

Idag kommer vi i bön inför Dig som är alla människors Herre
Jesus Kristus vår Frälsare, Du som är intill Din Fader, vår Gud
Vi ber för dem som är sjuka, döende i epidemin ”Ebola”
Ta emot dem som måste dö och ge dem frid med evigt liv!

Vi ber för läkare, sjuksköterskor, hjälparbetare som riskerar sina liv i osjälvisk storhet med allt som kan göras för att lindra nöden
Vi ber för den medicinska forskningen som söker orsaker och vaccin, medicinsk kunskap för att hejda sjukdomen
Vi ber för varje global och nationell myndighet som ska fatta beslut om ekonomiskt stöd i kampen mot denna epidemi

Vi ber tillsammans för människorna i Syrien och Irak, den kurdiska befolkningen, alla kvinnor och män, barn och vuxna
Vi förstår när vi hör om våld, hänsynslöshet och besatthet, att demoniska maktvälden har sitt inflytande över dem som våldtar, mördar och skadar med sådan brutal ondska
Herre, sänd Dina härskaror, beskydda människorna, rädda dem som hotas och ge någon ledargestalt i världspolitiken en vision om försoning och fred mellan folken
Gud – vi ber för det judiska folket, vi ber för Israels land med både judar och araber, men också deras grannfolk i de områden som kallas ”Palestina”
SKE DIN VILJA SÅ SOM I HIMMELEN SÅ OCK PÅ JORDEN!

Statsminister Stefan Löfvén, Margot Wallström och oppositionen

I regeringsförklaringen uttalade statsminister Stefan Löfvén att Sveriges regering kommer att erkänna en palestinsk stat inom mandatperioden. Utrikesministern Margot Wallström har inför USA och EU förklarat att Sverige fattar sådana beslut självständigt och utan hänsyn till hur andra stater bedömer situationen.
I Gaza regerar terrororganisationen Hamas. Även Västbankens palestinska regim har ett uttalat mål, nämligen att förgöra Israel och döda judarna. Israel var under Yasser Arafats tid beredda på att stödja tvåstatslösningen, men palestinierna ville inte acceptera detta, utan upprepade då som många gånger att de vill ha hela området med Jerusalem som huvudstad för de palestinska araberna.

Ur historisk synpunkt har Israel rätt till det land som de fördrivits från och nu återkommit till. Utifrån politisk rättvisa finns ingen moralisk grund för att kräva att judarna ska avstå sitt land. Det judiska folket har själva accepterat att integreras i olika delar av världen, men har aldrig accepterats som folkgrupp, utan diskriminerats, tvingats bo i ghetton, hotats och angripits med syfte att förinta dem.

Det finns en pragmatisk tanke om att trots historien och alla orättvisor, ändå acceptera en tvåstatslösning. Förutsättningen är då att araberna i Gaza och på Västbanken förbinder sig att vilja fred och samexistens. Då har även Israels ledare försvarat idén med en tvåstatslösning.

Jag är rädd för att det inom Socialdemokratin och Miljöpartiet, men också inom Vänstern och Feministiskt initiativ, finns en farlig och hotfull opinion som tvingat fram detta uttalande i regeringsdeklarationen. De som nu driver opinion saknar historiska perspektiv och folkrättslig mognad.

Tack Gud för svensk demokrati och att det nu finns en opposition med mogna politiska personligheter som kan förhindra regeringen att stödja terrorism och hot om judarnas förintelse i 2000-talet!
STANLEY SJÖBERG