Psalm 41

Dagarna innan påskhögtiden har vi möjlighet att här lyssna till några av Gamla testamentets psalmer. Det är bön inför Gud om nåd, förlåtelse och upprättelse, ord som förbereder vårt inre inför korset och uppståndelsen, försoningens stora högtid! Anki Berggren läser!

Psalm 40

Dagarna innan påskhögtiden har vi möjlighet att här lyssna till några av Gamla testamentets psalmer. Det är bön inför Gud om nåd, förlåtelse och upprättelse, ord som förbereder vårt inre inför korset och uppståndelsen, försoningens stora högtid! Anki Berggren läser!

Psalm 32

Dagarna innan påskhögtiden har vi möjlighet att här lyssna till några av Gamla testamentets psalmer. Det är bön inför Gud om nåd, förlåtelse och upprättelse, ord som förbereder vårt inre inför korset och uppståndelsen, försoningens stora högtid! Anki Berggren läser!

Viktigt inför lördagen den 29 mars

Viktigt för alla som vill förstå Islam för att vägleda muslimer till frälsning.

Lördagens undervisning i Öppna Bibelskolan I Rissne Sundbyberg inleds kl. 12.00 med att pastor Merzek Botros ger det historiska perspektivet på hur Islam framträdde i konflikt med kristendomen.

Prästen Waraqa Ibn Nawfal´s i Mecka vilseförde den andligt sökande Muhammed som redan tidigt vid elva års ålder hade börjat ifrågasätta avguderiet. Det finns en bok om det här med titeln: “The Priest and the Prophet: The Christian Priest, Waraqa Ibn Nawfal’s, Profound Influence Upon Muhammad, the Prophet of Islam

Nu på lördag, den 28 mars, avslutas en serie studier som hållits och efter påskhelgen ska vi nå ut i bostadsområden och på samlingsplatser i närliggande stadsdelar.

Kaffepausen på lördag blir mer av en ”lunchbuffé” med arabisk meny som ordnas! Det blir också en beskrivning av hur vi kan förklara varför Jesus måste bli korsfäst, för vår frälsning. Så ska vi tala när vi möter muslimer som ska förstå innebörden av ”talet om korset”.

Berätta för Dina vänner i de nätverk av kontakter DU har i sociala medier!

Tisdagskvällen gav oss en kraftig uppmuntran om det vi kommer att vara med om när vi vill vinna människor till tro på Jesus. I bönemötet bad vi speciellt för Saudarabien och att de som representerar Sverige i politiska förhandlingar, inte ska kapitulera inför Islam. Medan vi bad klickade det till i pastor Merzeks mobil och han fick ett meddelande – från Saudarabien! Det var i samma ögonblick vi bad för detta land. En man skrev: ”Jag är muslim och bor i Saudarabien. Jag vill bli en kristen. Hjälp mig att få möta Jesus”.

Psalm 25:2-11, 16-18

Dagarna innan påskhögtiden har vi möjlighet att här lyssna till några av Gamla testamentets psalmer. Det är bön inför Gud om nåd, förlåtelse och upprättelse, ord som förbereder vårt inre inför korset och uppståndelsen, försoningens stora högtid! Anki Berggren läser!

Kanske en olämplig historia inför påsken

3-5 april firar många av oss påsken. Därför är det jag nu berättar på gränsen till olämpligt… Döm själv. Men eftersom min röst tystnar här på Facebook strax innan påsken, så skriver jag helt djärvt följande.

Tidigt i gryningen hade profeten Muhammed upphört att andas och hans kropp vilade tungt i den unga hustrun Aishas famn. Hans närmaste vän kom gråtande till platsen. Det var Hadrat Abu Bakr som skulle bli den förste kalifen efter Muhammed. Samtidigt hade stora skaror samlats för att sörja profetens död. Då trädde Hadrat Umar upp och talade till folket.

- Skrymtarna påstår att profeten är död. Jag svär invid Allah att han inte är död. Han har endast likt Mose en gång tidigare stigit upp till Gud. Då trodde också många att Mose var död, men efter fyrtio dagar kom han tillbaka till folket. På samma sätt kommer vår Profet tillbaka och kommer då att hugga av händer och fötter på dem som sagt att han var död.

Händelsen beskrivs i en biografi över Hadrat bu Bakr. Författaren Muhammad Habibur Rahman Khan Sherwani publicerade boken 1951 på ett förlag i Lahore i Pakistan.

Det är skrämmande att kalifen Umar som sedan blev arvtagare till ämbetet i Islams tidiga historia, var så uttalat grym mot människor som tvivlade på att deras profet skulle uppstå. Händerna och fötterna skulle bli avhuggna på dem alla.

Hadrat Abu Bakr vågade avbryta Umar som ännu inte hade blivit en mäktig ledare för muslimerna. Han vågade säga att profeten Muhammed var död och endast Gud lever i evighet.

DÄRFÖR UTROPAR VI I TACKSAM ÖDMJUKHET VÅR GLÄDJE ÖVER ATT JESUS BEKRÄFTADE INFÖR ALLA ATT HAN VERKLIGEN ÄR GUD. JESUS BESEGRADE DÖDEN OCH UPPSTOD. Dessutom – Han visade alla dem som tvivlade en stor kärlek som upprättade till tro och enhet mellan alla – både den tvivlande Tomas, förnekaren Petrus och de som svek i feghet, alla möttes av den Uppståndnes kärlek och verklighet!

Det här måste vi berätta för Sveriges muslimer när vi möter dem!

Psalm 19

Dagarna innan påskhögtiden har vi möjlighet att här lyssna till några av Gamla testamentets psalmer. Det är bön inför Gud om nåd, förlåtelse och upprättelse, ord som förbereder vårt inre inför korset och uppståndelsen, försoningens stora högtid! Anki Berggren läser!

Psalm 17

Dagarna innan påskhögtiden har vi möjlighet att här lyssna till några av Gamla testamentets psalmer. Det är bön inför Gud om nåd, förlåtelse och upprättelse, ord som förbereder vårt inre inför korset och uppståndelsen, försoningens stora högtid! Anki Berggren läser!

Muslimernas Allah och den Gud vi lärt känna genom Jesus

Förra lördagens blottläggande av Koranens tänkande i relation till hur Gud skapade i begynnelsen, är en besynnerlig och svår läsning. Vår broder ”Thomas” gjorde en omfattande beskrivning av hur muslimer blir lärda att skapelsens Gud inte enbart är god, utan har en inre motsägelse i sina egenskaper. Jag ska visa några av de citat vi fick del av från Koranen.

Muslimernas Allah var upphovet till djinnerna, nämligen de mörkrets andemakter som Bibeln talar om. När Gud/Allah skapade människan protesterade änglarna, men befallde dem att ”falla ned på sina ansikten inför Adam” som Gud/Allah då presenterade som sin ”ställföreträdare på jorden”.

Bibeln förklarar att Gud är god, kärleksfull, intet mörker finns i honom… men ondskan har framträtt i konflikt med vår Gud i en kraftmätning som ska pågå till dess att Jesus Kristus helt utplånar det sataniska och upprättar sin helt omfattande frid.

Här är Koranens skapelseteologi:

SURA

 

[15:26] VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja; [15:27] och dessförinnan skapade Vi de osynliga väsendena av ökenvindens eld.

 

[55:14] Han har skapat människan av krukmakarlera, som [krukmakaren formar sina] lerkärl, [55:15] och de osynliga väsendena har Han skapat av en bländande eldslåga. [55:16] Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka 

 

[18:50] OCH [MINNS] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och hur alla föll ned utom Iblees; han tillhörde skaran av osynliga väsen och han trotsade sin Herres befallning. Vill ni ta honom och hans anhang till era beskyddare i Mitt ställe, fastän de är era fiender? Då gör de orättfärdiga ett dåligt byte! 

 

[2:30] OCH SE, din Herre sade till änglarna: ”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden.” [Änglarna] sade: ”Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?” [Gud] svarade: ”Jag vet vad ni inte vet.” 

 

[10:14] Därefter lät Vi er efterträda dem på jorden för att [låta er visa ert sinnelag] i era handlingar. 

 

[2:31] Och Han gav Adam kunskap om alla tings namn; sedan visade Han dem för änglarna och sade: ”Nämn deras namn för Mig, om det är så som ni har sagt.” [2:32] De svarade: ”Stor är Du i Din härlighet! Vi äger ingen annan kunskap än den som Du har gett oss; Du är den Allvetande, den Allvise.” [2:33] [Då] sade Han: ”Adam! Nämn deras namn för dem.” Och när [Adam] hade nämnt namnen för dem, sade [Gud]: ”Jag sade er ju att Jag känner allt som är dolt i himlarna och på jorden och att Jag vet vad ni kan säga öppet och vad ni håller hemligt.” [2:34] Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam föll de ned utom Iblees som vägrade, full av högmod, och blev en av dem som förnekar sanningen. [2:35] Och Vi sade: ”Adam! Tag, du och din hustru, er boning i denna lustgård och ät som ni har lust till av dess [frukter]; men närma er inte detta träd; då kan ni hemfalla åt synd!” [2:36] Men Djävulen kom dem att överträda detta [förbud] och orsakade så deras fall. Och Vi sade: ”Bort, alla, härifrån! Fiender skall ni vara inbördes! Under en tid skall ni ha er boning och ert uppehälle på jorden.” [2:37] [Sedan] nåddes Adam av ord från sin Herre och Han tog emot [Adams] ånger – Han är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige. [2:38] Ja, Vi sade: ”Bort, alla, härifrån! Men vägledning skall helt visst komma er till del, och de som följer Min vägledning skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. 

 

[7:20] Men genom listiga antydningar lät Djävulen dem förstå något som de hade varit omedvetna om, nämligen att de var nakna. Och han sade till dem: ”Er Herre har förbjudit er [att komma nära] detta träd just för att hindra er att bli änglar eller [sådana] väsen som lever för evigt.”

Vi har en svår, dramatisk, men oerhört viktig uppgift att ge evangelium till muslimvärlden och främst av allt ta ansvar för dem som nu finns i våra grannskap!

Vi möts på lördag kl. 12.00 med fördjupad undervisning

(Kavallerivägen 30 i Rissne Centrum, intill T-baneuppgången och Hemköp – ring på dörrklockan för ”Global Gemenskap” – kom i tid!)